et-loader

Mail-order and distribution formerly known as Metamkine.

Return to previous page

Magazine (anglais et japonais) avec PsysEx, Jio Shimizu, Tetsuya Umeda, mills, sim, Toshihiro Koike, Shuichi Ohori, Chihiro Wada, Toshiya Tsunoda, Kiyoshi Mizutani, VOIMA, Bunsho Nishikawa et Tim Olive, m/s (Minoru Sato), Yasuo Totsuka, Diver, Mitsuhiro Yoshimura, Tomomi Adachi, The Cinngirls, aspects, Yui Kimijima, et Merzbow. Sur la compilation CD, PsysEx, Jio Shimizu, Tetsuya Umeda, mills, sim, Toshihiro Koike, Shuichi Ohori, Chihiro Wada, Toshiya Tsunoda, Kiyoshi Mizutani, VOIMA, Bunsho Nishikawa & Tim Olive, m/s (Minoru Satoh), Yasuo Totsuka, Diver, Mitsuhiro Yoshimura, Tomomi Adachi, The Cinngirls, aka The Cinnamon Girls, aka Cinnamon, aspects, Yui Kimijima. Masterisé par Toshimaru Nakamura, Août, 2005.